Adresář

Vzdělávání

Subjekty: 25

_ZVUK_

_ZVUK_

Praha Praha

Vzdělávání|Ostatní

_ZVUK_ je nezávislá platforma podporující vzdělávání, tvůrčí dialog a realizaci projektů v oblasti elektronické hudby a zvukového umění.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Krymská 14
Praha 10
100 00

AMU

Praha Praha

Vzdělávání

Akademie múzických umění v Praze je se svými zhruba 1 500 studenty největší uměleckou školou v České republice, která nabízí vysokoškolské studium. Svým studentům nabízí rozvoj jejich talentu a prohlubování specifického osobnostního projevu v divadelních, filmových, hudebních a tanečních oborech.
Akademie múzických umění v Praze byla založena 27. října 1945 dekretem č. 127 prezidenta Edvarda Beneše "o zřízení vysoké školy Akademie musických umění v Praze". Prvním akademickým rokem se stal rok 1946/1947. V § 1 zmíněného dekretu se uvádí: „Tato vysoká škola má 4 odbory, a to odbor hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor filmový.“ Postupem času se z některých odborů staly fakulty a Akademie múzických umění se zabydlela v centru Prahy v několika historicky cenných objektech. Filmová a televizní fakulta (FAMU) dnes sídlí v paláci Lažanských na nábřeží řeky Vltavy, Divadelní fakulta (DAMU) v Kokořovském paláci v Karlově ulici a Hudební a taneční fakulta (HAMU) ve dvou palácích na Malé Straně – Lichtenštejnském a Hartigovském.
Hudební fakulta nabízí vzdělávání v oblastech hry na nástroj, zpěvu, hudební teorie a managementu.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Malostranské náměstí 259/12
Praha 1
11800

Církevní konzervatoř Německého řádu Opava

Církevní konzervatoř Německého řádu Opava

Moravskoslezský Moravskoslezský

Vzdělávání|Školy

Církevní konzervatoř Německého řádu (CKNŘ) vznikla coby Církevní konzervatoř Opava ve školním roce 2006/2007 transformací Církevní střední varhanické školy v Opavě. Zřizovatelem CKNŘ je od dubna 2018 Bailiva Čechy, Morava a Slezsko, familiáři Německého řádu.
Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv a řízení sboru. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř unikátní zaměření s názvem Trojobor církevní hudba, což je rozšířená výuka odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru, a je opřená o soubor dalších odborných předmětů.
Organizačně se konzervatoř člení na 7 oddělení – oddělení církevní hudby a varhan, klavírní, pěvecké, řízení sboru, smyčcové, dechové a kytarové. Vzdělávání ve hře na hudební nástroje a zpěv má těžiště v individuální formě výuky. Odbornou praxi, která rozvíjí zkušenosti žáka s hraním na veřejnosti, žáci konzervatoře plní prostřednictvím koncertních vystoupení, studentských mší, interpretačních seminářů, třídních přehrávek a různých veřejných vystoupení. Ke své činnosti využívá škola zrekonstruované prostory historické budovy v centru Opavy včetně řádové kaple. Celková kapacita konzervatoře je 120 žáků.
Absolvent oboru vzdělání Hudba v Církevní konzervatoři Německého řádu je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se zejména v těchto oblastech:

jako hudební instrumentalista (sólista, komorní hráč, člen orchestru, chrámový hudebník;
jako sbormistr vokálních a vokálně instrumentálních souborů;
jako dirigent komorních a symfonických orchestrů, vedoucí souboru;
jako skladatel, hudební aranžér;
jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání;
může se také uplatnit jako korepetitor, hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.;
jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (církevní varhaník, sbormistr, ředitel kůru)

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Beethovenova 235/1
Opava
746 01

Hudební věda FF UK

Hudební věda FF UK

Praha Praha

Vzdělávání|Školy

Hudební věda je akademický obor, který se zabývá teoretickou reflexí hudby. Zajímá nás, jak hudba a její provozování funguje v různých historických a kulturních kontextech, co pro koho znamená; proč a jak ji lidé tvoří, jak o ní přemýšlejí a píší; kdo, jak a proč ji poslouchá či provozuje; na jaké nástroje či jakými hlasy; v improvizované nebo komponované podobě; jako ústně-sluchovou tradici či jako písemně fixované dílo; jako zábavu, politický nástroj či prostředek estetického či náboženského vytržení; jako funkční součást něčeho dalšího nebo jako autonomní umění, kterému se soustředěně naslouchá a další otázky.
Aby byli hudební vědci schopni na tyto otázky odpovídat, začali postupně používat celou řadu výzkumných metod. Některé z nich jsou bytostně muzikologické, jako třeba hudební analýza a různé její přístupy umožňující porozumět hudební stuktuře. Jiné metody sdílí hudební věda s dalšími obory, tradičně s historií, ale také filologií, dějinami umění, estetikou, antropologií, sociologií, lingvistikou a dalšími. Pracujeme s historickými hudebními prameny, provádíme kritiku notového textu (a připravujeme notové edice), studujeme dobové výpovědi o hudbě a její provozovací praxi. Směrem k současnosti provádíme terénní výzkum, v jehož rámci posloucháme, pozorujeme, mluvíme s lidmi a studujeme jejich hudební aktivity na Internetu; zajímají nás audiovizuální média, zvuk a spoustu dalšího.
Naším cílem je zprostředkovat vám během bakalářského studia vhled do co největšího množství oblastí a výzkumných metod, v navazujícím magisterském studiu pak prohloubit schopnost vědeckého myšlení a umožnit větší specializaci podle vašeho vlastního zájmu.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

nám. Jana Palacha 2
Praha 1
116 38

JAMU

JAMU

Jihomoravský Jihomoravský

Vzdělávání|Školy

Janáčkova akademie múzických umění má za sebou plodnou, více jak sedmdesátiletou historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců – skladatelů, dirigentů, režisérů, herců, pěvců, instrumentalistů a dalších uměleckých profesí z oblasti dramatických a hudebních umění. Její ustanovení znamenalo završení letitých snah Leoše Janáčka směřujících k založení vysoké umělecké školy ve druhém největším městě republiky.
Škola prošla v posledních třech desetiletích výraznou proměnou a inovací výuky stejně jako akreditací mnoha nových studijních oborů. Janáčkova akademie múzických umění je dnes moderní otevřenou vysokou školou, která v mnoha oblastech dosahuje špičkové úrovně a významným uměleckým vkladem přispívá ke kvalitě, kultivaci a dalšímu vývoji hudebního a dramatického umění v České republice.
Obě fakulty, divadelní i hudební, uskutečňují tříleté bakalářské studijní programy a na ně navazující dvouleté magisterské studijní programy. Obě fakulty také nabízejí některé tzv. nenavazující magisterské studijní programy (čtyřleté nebo pětileté). Na obou fakultách lze pokračovat ve studiu ve čtyřletém doktorském studijním programu.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Beethovenova 2
Brno
662 15

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Moravskoslezský Moravskoslezský

Vzdělávání|Školy

Organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Denní i kombinovaná forma vzdělávání:
Obor vzdělání 82-45-P/01 Zpěv, zaměření klasický zpěv.
(6tiletý obor, ve 4. ročníku maturita, v 6. ročníku absolutorium)
Obor vzdělání 82-44-P/01 Hudba, zaměření klasická hudba
(6tiletý obor, ve 4. ročníku maturita, v 6. ročníku absolutorium)


Denní forma vzdělávání:
Obor vzdělání 82-46-P/01 Tanec, zaměření klasický tanec
(8tiletý obor, v 8. ročníku maturita a absolutorium).
Obor vzdělání 82-46-P/02 Současný tanec
(6tiletý obor, ve 4. ročníku maturita, v 6. ročníku absolutorium)
Obor vzdělání 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění, zaměření herectví.
(6tiletý obor, ve 4. ročníku maturita, v 6. ročníku absolutorium)

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Českobratrská 958/40
Ostrava
702 00

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla

Praha Praha

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace sídlí ve starobylé budově někdejšího raně barokního Paláce Straků z Nedabylic v Praze na Malé Straně. Objekt doplňují další dvě budovy s učebnami umělecké výuky, domovem mládeže a školní jídelny. Je školou s celorepublikovou působností a mimopražským studentům nabízí ubytování v domově mládeže.

Od založení školy bylo vzdělávání určeno především zrakově postiženým, v současnosti je realizace inkluzivního vzdělávání tou nejpřirozenější cestou, při níž se žáci učí vzájemnému respektu a přijímání různých odlišností. Vzdělávací nabídka zahrnuje několik oborů. V konzervatoři lze studovat šestiletý obor hudba nebo zpěv, ve střední škole čtyřletý maturitní obor ladění klavírů a příbuzných nástrojů s dvojím zaměřením - ladění nebo klavírnictví. Škola si klade za cíl poskytovat vzdělávání v takovém obsahu, aby připravila absolventy nejen pro další umělecké studium, ale aby hudebníci obstáli ve značné konkurenci a ladiči nebo klavírníci se uplatnili ve svém oboru.

Současné zaměření a působení Konzervatoře a střední školy Jana Deyla navazuje na činnost někdejšího Deylova ústavu, založeného v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem MUDr. Janem Deylem. Tento ústav vznikl jako dobročinné zařízení určené výchově slepé mládeže. V jeho působení byla od 20. let stále výrazněji akcentována výuka hudby se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru. Po 2. sv. válce došlo k diferenciaci působení pražských ústavů, pečujících o zrakově postižené a posléze i k jejich proměně na státní zařízení. Hudební výchova byla od roku 1948 svěřena Deylovu ústavu, v nové podobě Hudební škole pro slepé. V roce 1960 byla přejmenována na Střední hudební školu internátní a Odbornou ladičskou školu internátní a jejím zřizovatelem se stalo Ministerstvo školství. V průběhu několika desetiletí byl název školy měněn. V roce 1976 na Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež a Odbornou ladičskou školu pro zrakově postiženou mládež. V roce 1992 se jméno MUDr. Jana Deyla vrací do jejího názvu a z té doby také pochází označení Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla. Od roku 2006 jako Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené a od 31. 5. 2017 změnou zřizovací listiny jako Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace. V září 2020 škola oslaví 110. výročí založení.

Vzhledem k tomu, že výuka hudby zrakově postižených má svá specifika a klade na učitele značné nároky, nabízí škola konzultace všem pedagogům, kteří zrakově postižené žáky vyučují v základních uměleckých školách či jinde. Konzultace si mohou pedagogové sjednat v průběhu školního roku se zástupci ředitelky.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Maltézské náměstí 14
Praha 1 - Malá Strana
118 44

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka

Praha Praha

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř, šestiletá střední škola, poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání ve školních vzdělávacích programech: HUDBA, MUZIKÁL, POPULÁRNÍ ZPĚV. Své exkluzivity dosahuje škola odvážnou otevřeností k novým uměleckým směrům. Pod pedagogickým vedením výrazných uměleckých osobností se na pevných tradičních základech otevírá posluchačům konzervatoře obzor světa jazzu, popu, rocku, muzikálové hudby a dalších významných hudebních žánrů období 20. a 21. století.

Studium na Vyšší odborné škole je tříleté, pomaturitní. Nabízí dva vzdělávací programy: Tvorba textu a scénáře a program Hudba zaměření Jazz. Atraktivita těchto programů je dána jejich jedinečností v nabídce českého vyššího odborného vzdělávání.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Roškotova 4/1692
Praha 4 - Braník
140 00

Konzervatoř Brno

Konzervatoř Brno

Jihomoravský Jihomoravský

Vzdělávání|Školy

Brněnská konzervatoř vznikla v roce 1919 z varhanické školy na základě promyšleného návrhu jejího zakladatele a prvního uměleckého ředitele, hudebního skladatele Leoše Janáčka.
V současné době se na Konzervatoři Brno vyučují všechny nástroje symfonického orchestru a dále kytara, akordeon, cimbál, zobcová flétna, skladba, dirigování a zpěv. Škola rovněž poskytuje vzdělání v oboru hudebně dramatickém. Absolventi se uplatňují jako sólisté, orchestrální hráči, členové filharmonických a divadelních sborů a učitelé na hudebních školách. S bývalými studenty hudebně dramatického oboru se setkáváme na divadelních jevištích po celé republice. Konzervatoř Brno už od svého založení pořádá po celý rok množství koncertů a divadelních představení. Ve spolupráci s Filharmonií Brno vznikl abonentní cyklus, který představuje to nejlepší z práce naší školy.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

tř. Kpt. Jaroše 45
Brno
662 54

Konzervatoř České Budějovice

Konzervatoř České Budějovice

Jihočeský Jihočeský

Vzdělávání|Školy

Konzervatoř v Českých Budějovicích je odborná škola, ve které lze získat jak úplné středoškolské vzdělání s maturitou tak i absolutorium vyšší odborné školy s diplomem a titulem diplomovaný specialista (DiS.) Toto vzdělání poskytuje naše škola v oborech HUDBA (82-44-M/01, 82-44-P/01) a ZPĚV (82-45-M/01, 82-45-P/01).

V oboru HUDBA se vyučují tyto hudební nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír, varhany, cembalo, akordeon, příčná flétna, zobcová flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, kytara, bicí nástroje. Dále je možno nově studovat hlavní obor hra na basovou kytaru, hra na elektrickou kytaru a hra na barokní příčnou flétnu.

V oboru ZPĚV se vyučuje pouze zpěv klasický.

Vyučovací předměty se dělí na odborné (individuální výuka hudby a hudebně teoretické předměty), všeobecně vzdělávací a pedagogické. Hlavní obor (hra na nástroj, zpěv), je nosným předmětem a jeho profesionální zvládnutí je základním posláním studia. Součástí výuky je hra v komorních souborech, Operním studiu, Dechové harmonii a Komorním orchestru konzervatoře. Tato tělesa vystupují pravidelně na veřejných koncertech v tuzemsku i v zahraničí.

Naši absolventi se uplatňují jako umělečtí a pedagogičtí pracovníci: hráči pro sólovou, komorní či orchestrální hru, pěvci pro sólový nebo sborový zpěv, učitelé hudby na ZUŠ či soukromých hudebních školách. Konzervatoř v Českých Budějovicích patří již tradičně mezi školy s nejnižším počtem evidovaných uchazečů o zaměstnání na úřadech práce.
Konzervatoř má sídlo v centru města Českých Budějovic, což je pro daný typ školy velmi výhodné. Sousedí s Koncertní síní Otakara Jeremiáše, nedaleko jsou Jihočeské divadlo, DK Metropol, Jihočeské muzeum i obě základní umělecké školy. Součástí školy je také Velký koncertní sál. Konzervatoř v Českých Budějovicích jako jedna z mála konzervatoří v republice má přímo ve své budově vlastní domov mládeže a možnost celodenního stravování.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Kanovnická 22/391
České Budějovice
370 61

Předchozí123Další