Adresář

Vzdělávání

Subjekty: 25

Muzikoterapie PdF UPOL

Muzikoterapie PdF UPOL

Olomoucký Olomoucký

Vzdělávání|Školy

Kombinované navazující magisterské studium
Základní cíl tohoto unikátního studijního programu v České republice je prostřednictvím pregraduálního studia připravit odborně vzdělané profesionály v oblasti muzikoterapie. Vzdělávací program je koncepčně inspirován modelem „vídeňské školy“ a obsahuje teoretickou přípravu, sebezkušenostní část (cca 300 hodin), supervize (více než 100 hodin) a praxi (min. 500 hodin). Všichni vyučující v sebezkušenostní části mají současně psychoterapeutické i muzikoterapeutické vzdělání a působí jako externí lektoři bez paralelních výukových vztahů v jiných předmětech. Požadavkem pro supervizory je navíc vzdělání v klinické supervizi a zápis v registru supervizorů Evropské asociace supervize. Obligátní součástí studia naopak není individuální sebezkušenostní příprava či individuální supervize, vzdělání ve hře na hudební nástroje či vlastní terapie studentů. Program spojuje klinickou i neklinickou orientaci – klinicky orientované předměty jsou vyučovány převážně zahraničními lektory, např. dr. E. Fitzthum (Rakousko), prof. V. Karkou, dr. P. Derrington (obě Velká Británie), prof. W. Mastnakem, prof. E. Weymannem, prof. K. Schumacher, prof. S. Metzner, doc. M. Voigt (všichni Německo), prof. J. de Backerem (Belgie), dr. M. Bronton-Mercade (Španělsko), dr. Laurien Hakvoort (Nizozemí) a dalšími.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Univerzitní 3
Olomouc
771 80

Popularizace hudby a organizace hudebního života - PF UJEP

Popularizace hudby a organizace hudebního života - PF UJEP

Ústí nad Labem Ústí nad Labem

Vzdělávání|Školy

Uvedený studijní obor je zaměřen na přípravu odborníků:

1/ způsobilých fundovaně působit ve správních a kulturních úřadech a institucích, v hudeb –
ních agenturách a ve sdělovacích prostředcích;
2/ schopných iniciovat, propagovat a organizovat hudebně-kulturní akce (koncerty, besedy,
soutěže, festivaly) včetně jejich dramaturgie, režie a společenské prezentace;
3/ způsobilých odborně pracovat s dětmi a s mládeží v návaznosti na školní hudební výchovu,
spolupracovat se sbormistry pěveckých sborů a s vedoucími hudebních útvarů v oblasti
zájmové umělecké činnosti;
4/ odborně i jazykově vybavených a připravených pro mezinárodní spolupráci v oblasti hu –
dební kultury.

Ve studijním plánu oboru jsou zastoupeny disciplíny hudebně-historického charak- teru (příkladně dějiny české a světové hudby, dějiny české a světové populární scény), obory
hudebně-prakticistní (sborový zpěv, hra na hudební nástroj), dále předměty oborově profilu-jící (příkladně hudební dramaturgie, kritika, hudební informatika, hudební režie, organizace koncertů), disciplíny z oboru ekonomie a práva (autorské právo, management a marketing, organizace a právo, základy účetnictví), rovněž blok předmětů pedagogicko-psychologického typu. Profil studenta dotváří studium dvou cizích jazyků.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

České mládeže 8
Ústí nad Labem
400 01

Pražská konzervatoř

Pražská konzervatoř

Praha Praha

Vzdělávání|Školy

Pražská konzervatoř je jednou z hlavních pražských vzdělávacích institucí pro výuku hudby, zpěvu a herectví. Škola sídlí ve třech různých budovách, hlavní budova je v ulici Na rejdišti 77/1, na Starém Městě, Praha 1.
Pražská konzervatoř byla založena v roce 1808 jako první konzervatoř ve střední Evropě a po pařížské konzervatoři jako druhá vůbec. První školní rok byl zahájen 24. dubna 1811.
Konzervatoř nabízí vzdělání v oborech hry na většinu běžných hudebních nástrojů, klasického zpěvu, skladby, dirigování a herectví. Délka výuky je šest let, z toho čtyři roky představuje maturitní studium a dva roky tzv. absolutorium. Učební plán zahrnuje specializovaná teoretická studia, výuku jevištní řeči a povinné všeobecné hudební vzdělání (hudební harmonie, rytmus, intonace, obligátní klavír ad.).
Instituce také provozuje vlastní symfonický a komorní orchestr, několik komorních hudebních souborů a sborů a jednu činoherní skupinu a operní soubor, složené z posluchačů školy. Ročně se koná přibližně 250 konzertů a 40 divadelních představení.

Kopírovat odkaz

Adresa

Na Rejdišti 1
Praha 1
110 00

VŠE - Arts management

VŠE - Arts management

Praha Praha

Vzdělávání|Školy

Cílem bakalářského studia programu Arts management je profesní příprava odborníků se zaměřením na management firem, organizací a institucí v sektoru kultury. Absolvent získává kvalifikaci v oblasti řízení jednotlivých sektorů kreativní kultury, využití kulturního dědictví a mezinárodní kulturní spolupráce.

Program je určen studentům, zájmově i profesně orientovaných na oblast kultury, schopných analytického myšlení v aplikační oblasti podnikatelských aktivit a managementu kultury, ale i syntetického uvažování v širších souvislostech uplatnění kulturních zdrojů v národní ekonomice i v evropském a světovém multikulturním prostředí.

Absolventi najdou uplatnění v manažerských funkcích v oblasti kulturního managementu soukromých, veřejnoprávních, státních i mezinárodních organizací a institucí. Budou schopni efektivně řídit podnikatelské subjekty v jednotlivých segmentech kulturního života společnosti, najdou uplatnění v poradenských firmách a na manažerských pozicích uměleckých těles, galerií, muzeí i v oblasti památkové péče. Studenti získávají kvalifikaci jak pro uplatnění ve veřejné správě, tak i pro konkrétní management vlastního podnikání v kultuře.

Struktura profilujících předmětů je následující:

všeobecné předměty: filosofie, ekonomie, statistika, informatika, studium (pouze) anglického jazyka;
předměty oborového základu: strategická analýza, management, základy marketingu a marketing umění, právo, základy podnikání, účetnictví, daňový systém, projektový management, personalistika atd.;
doprofilující odborné předměty: kulturní turismus a kulturní dědictví, veřejná správa, kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji, územní plánování, geografie kultury apod.
Studenti si mohou své znalosti a dovednosti dále rozvinout v rámci navazujícího magisterského studijního programu Arts management.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

nám. Winstona Churchilla 4
Praha 3
130 67

ZČU - Katedra hudební výchovy a kultury

ZČU - Katedra hudební výchovy a kultury

Plzeňský Plzeňský

Vzdělávání|Školy

Tato katedra nabízí studium bakalářského oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání a navazujících magisterských oborů Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy.
Dále se otevírá i obor Popularizace a organizace hudební kultury.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Veleslavínova 42
Plzeň
306 14

Předchozí123Další