Subjekty: 17

APPOK

Praha Praha

Hudební asociace

Jsme Asociace promotérů a producentů v oblasti kultury - APPOK.
Naším cílem je plnohodnotně zastupovat zájmy všech subjektů spolupracujících v oblasti kultury, zábavy a volnočasových aktivit, jejichž potřeby jsou dlouhodobě přehlíženy.

Nechceme se nechat se svými požadavky vytlačit na okraj společnosti jen proto, že nejsme součástí státních muzeí, galerií, filharmonií a velkých divadel financovaných státem. Tisíce našich akcí ročně zajišťuje kvalitní kulturní život celého národa.

Pracujeme ve velkých i malých městech, přinášíme radost i vzdělání, poznání a zábavu pro všechny generace od dětí, přes teenagery, dospělé až po seniory. Pořádáme koncerty domácích i zahraničních hvězd, světové výstavy, muzikálová a divadelní představení, rodinné i hudební festivaly, bavíme a vzděláváme nastupující generaci.

Jsme velcí i malí promotéři a producenti stejně jako technici, osvětlovači i video operátoři, zvukaři, bedňáci, produkční, ale i lektorky dětských kroužků, průvodci na výstavách a také textaři a kreativci, kteří výstavy a zábavné show připravují.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Kontakt

Asociace hudebních festivalů (AHF)

Asociace hudebních festivalů (AHF)

Pardubický Pardubický

Hudební asociace

Asociace byla založena v roce 1996 jako profesní sdružení pořadatelů nejvýznamnějších českých hudebních festivalů především klasické hudby, jehož smyslem je vzájemná koordinace, výměna zkušeností, solidarita a pomoc. K zakládajícím členům Pražskému jaru, Janáčkově máji, Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Brno a Smetanově Litomyšli se brzy připojily další festivaly, které v současnosti pokrývají nejen území celé České republiky, ale jejich pořady naplňují kalendář téměř celého roku. Žadatelé o vstup jsou pečlivě prověřováni, musejí prokázat nejméně pětiletou tradici, přínosnou dramaturgii, právní a finanční spolehlivost. Díky tomu může asociace u svých členů zaručit vysokou úroveň programovou a interpretační, spolehlivost, solidnost a kvalitní servis pro účinkující i posluchače. Návštěva festivalu tak nabídne jen skutečně mimořádné umělecké a společenské zážitky v atraktivních místech jejich konání.
Asociace je kolektivním členem Evropské festivalové asociace.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Jiráskova 133
Litomyšl
570 01

Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV)

Praha Praha

Hudební asociace

Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV) je organizací profesionálních tvůrců české hudební kultury. Působí na území ČR.
Jejím posláním je:
vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou, teoretickou a organizátorskou práci a její vysokou odbornou a mravní úroveň
hájit a prosazovat profesionální zájmy členů
přispívat ke všestrannému rozvoji české hudební kultury a obecné hudebnosti
Za tím účelem spolupracuje s dalšími orgány a organizacemi působícími v oblasti zájmu Asociace.

Další oblasti působení a činnosti asociace a jejích společností:
SPOLUVYTVÁŘÍ
podmínky pro vznik a realizace uměleckých děl, pro teoretickou a organizátorskou práci.

JEDNÁ
s vydavatelstvími, sdělovacími prostředky a uměleckými agenturami.

POŘÁDÁ
koncerty, odborné konference a semináře.

SPOLUPRACUJE
s pořadatelskými organizacemi.

VYVÍJÍ
vlastní agentážní činnosti.

PODÍLÍ SE
na řešení otázek hudební výchovy, profesionální výchovy nových skladatelů, interpretů a teoretiků.

POMÁHÁ
zajišťovat nezbytné podmínky pro jejich tvůrčí uplatnění.

SPOLUPRACUJE
na návrzích normativních opatření, která se dotýkají zájmů hudební oblasti dbá o uplatnění české hudební kultury v zahraničí.

PEČUJE
o mezinárodní výměnu hodnot a informací.

Kopírovat odkaz

Adresa

Radlická 99
Praha 5
150 00

Asociace výrobců hudebních nástrojů

Asociace výrobců hudebních nástrojů

Královéhradecký Královéhradecký

Hudební asociace

AVHN ČR sdružuje právnické a fyzické osoby - výrobce hudebních nástrojů, jejich součástí a příslušenství. Účelem asociace je chránit, podporovat a realizovat společné zájmy svých členů z hledisek hospodářsko-podnikatelských záměrů, včetně technických a odborných cílů. Asociace pečuje o vytváření vzájemné soudržnosti a významu vědomí poslání oboru v oblasti kultury. Asociace zastupuje a obhajuje společné zájmy svých členů vůči státním orgánům a úřadům, zahraničním svazům a organizacím. Asociace jako člen CAFIM – Confederation of the European Music Industries podporuje mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie.
Český svaz výrobců hudebních nástrojů byl založen dne 2.prosince 1998 v Hradci Králové, zaregistrován Ministerstvem vnitra 01.02.1999 č. j. VS/1-1/38888/99R. Změna názvu na ASOCIACI výrobců hudebních nástrojů ČR byla zaregistrována 20.05.2004

Kopírovat odkaz

Adresa

Hradecká 1205/7
Hradec Králové
500 03

Asociace základních uměleckých škol ČR

Asociace základních uměleckých škol ČR

Praha Praha

Hudební asociace

Asociace základních uměleckých škol České republiky (AZUŠ ČR) byla založena ustavující schůzí dne 30. dubna 1999 v Praze. AZUŠ ČR je dobrovolným zájmovým sdružením základních uměleckých škol. Cílem AZUŠ ČR je prosazování a ochrana existenčních a ekonomických zájmů základních uměleckých škol, péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České republice.

AZUŠ ČR usiluje o zachování sítě škol, aktivně připomínkuje tvorbu a změny zákonných norem, vyjadřuje se k řešení pracovně-právních otázek, usiluje o takovou podobu financování ZUŠ, která zajistí rovný přístup k základnímu uměleckému vzdělávání, spolupracuje při tvorbě a úpravách kurikulárních dokumentů, uplatňuje připomínky k podobě pedagogické dokumentace, organizuje a spolupodílí se na vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracuje při tvorbě a realizaci přípravy budoucích učitelů.

Kopírovat odkaz

Adresa

Klapkova 25
Praha 8
182 00

Brněnská asociace clubové hudby, z.s.

Jihomoravský Jihomoravský

Hudební asociace

Jsme asociace brněnských hudebních klubů a jde nám o to, podporovat spolupráci brněnských klubů a propagovat naše společné cíle:

SPOLEČNÁ PROPAGACE
Plakáty, citylight vitríny, společný program na webu a v tištěné verzi

ROZUMNÉ HYGIENICKÉ STANDARDY
Rozumnou regulaci hluku v Brně – podobnou jako v jiných evropských městech

SDÍLENÍ PROGRAMU
Sdílet významné akce skrze Googlecalendar

MNOŽSTEVNÍ SLEVY
při nákupu zboží a služeb (revize, školení, pojištění, vybavení)

VZÁJEMNÁ PODPORA
v krizových situacích – výpůjčky apod.

SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ POLITIK
Vzájemně se informovat o dění v (lokální) politice a řešit, co se nás týká, konzultovat s politiky, podávat podněty, zaujímat společná stanoviska a navrhovat úpravy norem

PROPAGACE BRNĚNSKÝCH KLUBŮ V ZAHRANIČÍ A REGIONECH

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Sukova 49/4
Brno
602 00

Česká asociace festivalů (ČAF)

Česká asociace festivalů (ČAF)

Jihomoravský Jihomoravský

Hudební asociace

ČAF – Česká asociace festivalů sdružuje významné festivaly živého umění napříč uměleckými disciplínami: klasická hudba, alternativní hudba, jazz, world music, opera, tanec a nový cirkus.
Základním cílem asociace založené 27. 4. 2015 je prezentace a tvorba hodnotných kulturních projektů. Její členové si vyměňují informace, podporují se a vytvářejí společné propagační a umělecké aktivity.
Posláním ČAF je sjednotit zásadní požadavky vůči institucím (vláda, Parlament, ministerstva, EU, regionální a obecní správy) a prosazovat potřebné dílčí legislativní, systémové a ekonomické změny přispívající k plnění těchto požadavků. ČAF účelně komunikuje s profesními organizacemi a odbornou i širokou veřejností.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Komenského náměstí 534/8
Brno
602 00

Česká hudební rada

Česká hudební rada

Praha Praha

Hudební asociace

Česká hudební rada je střechovou nevládní neprofitní organizací, národním střediskem Mezinárodní hudební rady UNESCO, členem Evropské hudební rady. Sdružuje na padesát českých organizací a asociací z hudebního vzdělávání, vědy, tvorby, produkce, publicistiky, médií i kolektivních správců práv z oboru profesionálního i neprofesionálního, klasické i populární hudby.
iniciujeme, formulujeme, podílíme se, připomínkujeme strategické dokumenty rozvoje a udržení hudebního sektoru na MK, MŠMT, ve spolupráci s EHR a MHR
oceňujeme Cenou České hudební rady osobnosti, projekty nebo organizace, které významně obohatily nebo obohacují českou hudební kulturu a přispívají k její propagaci v zahraničí
účastníme se aktivit zejména Evropské hudební rady
vzděláváme své členy i další zájemce formou diskusí, seminářů, konferencí v tématech uměleckého vzdělávání, managementu a marketingu
informujeme o finančních a projektových příležitostech
poskytujeme v konkrétních případech poradenství
podílíme se na zajímavých pilotních projektech svých partnerů nebo členů

Kopírovat odkaz

Adresa

Celetná 17
Praha 1
11000

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI)

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI)

Praha Praha

Hudební asociace

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s. (ČNS IFPI) je českou národní sekcí nevládní neziskové organizace s hlavním sídlem v Curychu (Švýcarsko).

V České republice je národní sekce této organizace tzv. zvláštní organizací pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích, sdružuje na základě dobrovolnosti výrobce zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů, kteří mají stálé sídlo nebo bydliště v České republice. (ČNS IFPI byla do 31. 12. 2013 samostatným právním subjektem podle § 1 odst. 3 a § 3 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů.)

ČNS IFPI je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 911 ke dni 1. ledna 2014.

Nové stanovy ČNS IFPI jsou účinné ode dne 18.10.2017 a jejich znění bylo schváleno na zasedání členské schůze ČNS IFPI dne 18.10.2017.

ČNS IFPI v současné době sdružuje 24 členských společností (jak českých tak mezinárodních resp. nadnárodních) a podnikajících FO (živnostníků). Příkladem uvádíme firmy Universal Music, Sony Music Entertainment, Warner Music Czech Republic, SUPRAPHON, BrainZone a další.

Mezi hlavní činnosti ČNS IFPI patří ochrana práv výrobců zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů, protipirátská činnost, edukace a osvěta v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, sledování a podílení se na tvorbě nových legislativních rámců atd.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Slavíkova 15
Praha 2
120 00

FESTAS

FESTAS

Praha Praha

Hudební asociace

FESTAS je asociace festivalů pořádaných v ČR. Mezi jejími členy jsou například Colours of Ostrava, Rock for People nebo Metronome Festival.
Myšlenka asociace hudebních festivalů byla v posledních letech hojně diskutovaným tématem, ovšem bez potřebného výsledku. Hlavním důvodem jejího založení se nyní stalo množství nově přijaté legislativy, která festivaly významně ovlivňuje, často ale bez zohlednění jejich specifik ve srovnání s ostatními druhy podnikání. Ambicí asociace je vstupovat do legislativního procesu u těch zákonů, které festivaly ovlivňují, a poskytovat orgánům státní zprávy zpětnou vazbu tak, aby nedocházelo k přijímání legislativy, která festivaly neúměrně zatěžuje.

Mimo komunikaci se státní správou se chce asociace aktivně podílet na rozvoji domácí festivalové scény. Její snahou je vytvářet platformu pro pravidelné setkávání a diskuse profesionálů, která u nás doposud chyběla. V budoucnu se asociace zaměří i na oblasti ekologických iniciativ, společných řešení pro členské festivaly a další společné projekty.

Asociace je otevřená všem pořadatelům hudebních festivalů, kteří splňují základní podmínky členství a které stávající členové přijmou hlasováním za členy. Mezi nejdůležitější podmínky členství patří alespoň tříletá historie konání členského festivalu.

Kopírovat odkaz

Kontakt

Adresa

Prokopova 15
Praha 3
130 00

Předchozí12Další