Subjekty: 4

Dilia

Dilia

Praha Praha

Kolektivní správci

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura (založena r. 1949) je spolek autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. Základní činnosti DILIA se dělí na kolektivní správu a agenturu.
DILIA vykonává kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými v návaznosti na oprávnění udělené Ministerstvem kultury ČR a v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona. Tuto činnost vykonává v oborech a oblastech vymezených rozhodnutím MK ČR o udělení výše zmíněného oprávnění, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním subjektům. V praxi tato činnost představuje např. uzavírání smluv o zastupování autorských práv při výkonu kolektivní správy; uzavírání hromadných smluv s provozovateli kabelových televizí, s televizními a rozhlasovými stanicemi, s dovozci a výrobci kopírovacích zařízení a s provozovateli kopírovacích služeb; uzavírání recipročních smluv se zahraničními ochrannými organizacemi a rozúčtování odměn a náhrad nositelům autorských práv.
DILIA dále vykonává agenturní činnost při které zprostředkovává uzavírání licenčních smluv na užití děl českých a zahraničních autorů. Zaměřuje se především na oblast divadla, literatury, médií a jiných druhů užití autorských děl. Jednotlivá oddělení DILIA vyvíjejí zároveň se zmíněnou činností také řadu dalších aktivit příslušných danému oboru agenturní činnosti – od agentáže přes poskytování divadelních textů, informační a konzultační činnost až po vydávání a pronájem hudebních materiálů k českým i zahraničním hudebně-dramatickým dílům.
DILIA je členem nevládních mezinárodních organizací CISAC, IFRRO a SAA.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Krátkého 143/1
Praha 3
190 03

Intergram

Intergram

Praha Praha

Kolektivní správci

INTERGRAM z.s. je kolektivním správcem práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. To znamená, že umělce a výrobce zastupuje a vybírá pro ně odměny za veřejné užití jejich výkonů a záznamů mj. v rozhlasovém a televizním vysílání nebo v tzv. veřejných produkcích.
Oprávnění k výkonu kolektivní správy uděluje na základě autorským zákonem stanovených podmínek Ministerstvo kultury, které je zároveň pověřeno výkonem dohledu nad činností kolektivních správců.
Účelem kolektivní správy práv, je podle autorského zákona kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv jejich nositelů a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti.
INTERGRAM zabezpečuje s péčí řádného hospodáře výkon majetkových práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů k jejich uměleckým výkonům a zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, a to v případě, že jiný než kolektivní výkon těchto práv je nedovolený nebo neúčelný.
INTERGRAM je zapsaným spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

INTERGRAM v roce 1990 i za účelem poskytování služeb v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti a za účelem rozvoje a podpory interpretačního umění založily organizace sdružující významný počet nositelů práv, a to:
Herecká asociace
Svaz autorů a interpretů
Umělecké sdružení ARTES
Unie profesionálních zpěváků ČR
Unie orchestrálních hudebníků ČR
Společnost koncertních umělců
Sdružení výkonných umělců
Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Klimentská 1207/10
Praha 1
11000

OAZA - Ochranná asociace zvukařů - autorů

OAZA - Ochranná asociace zvukařů - autorů

Praha Praha

Kolektivní správci

Ochranná asociace zvukařů – autorů, zapsaný spolek (OAZA) vznikla v roce 2003 jako profesní organizace, sdružující na principu dobrovolného členství mistry zvuku. V roce 2005 bylo soudně uznáno, že mistři zvuku vytváří při splnění nároků kladených na autorské dílo umělecká díla a od roku 2006 vykonává OAZA na základě pověření Ministerstva kultury ČR kolektivní správu práv osob, jimž přísluší majetkové právo autorské k dílům mistrů zvuku. Od té doby je základním posláním OAZA vyvíjet veřejně prospěšné činnosti při ochraně a správě práv zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku) jakožto ochranná organizace autorská – kolektivní správce.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Národní 973/41
Praha 1
110 00

OSA

OSA

Praha Praha

Kolektivní správci

OSA byl založen samotnými autory již v roce 1919, první ustavující schůze OSA se konala 9. října 1919. Mezi zakládajícími členy OSA byl mimo jiné populární skladatel Karel Hašler, jedním z prvních ředitelů OSA se stal Otakar Dvořák, syn skladatele Antonína Dvořáka. V následujícím roce byl zvolen předsedou výboru významný český hudební skladatel J. B. Foerster.
OSA je důležitým mostem mezi autory a uživateli jejich děl. Autorům poskytuje služby spojené s výběrem a následným rozúčtováním autorských odměn, včetně zpracování dat od uživatelů, nabízí také možnost využití právních poradenských služeb v oblasti autorského práva. Uživatelům usnadňuje přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa.
OSA prošel v průběhu svého fungování řadou změn právních forem – v době svého vzniku byl zapsaným společenstvím s ručením omezeným, do 31.12.2013 měl OSA právní formu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. Od 1.1.2014 působí v souladu s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník jako spolek. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277.
V současné době OSA spravuje autorská majetková práva více než 9 000 domácích a více než 3 500 000 zahraničních nositelů autorských práv (skladatelů, textařů, jejich dědiců a nakladatelů).

Předmět činnosti OSA
Hlavním předmětem činnosti OSA jako neziskové organizace je kolektivní správa majetkových autorských práv k dílům hudebním s textem či bez textu a k jiným autorským dílům ve smyslu autorského zákona a zpřístupňování těchto děl veřejnosti a činnosti související, na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR nebo na základě pověření uděleného OSA jiným kolektivním správcem. Na základě vydaného živnostenského oprávnění OSA vykonává dále agenturní činnost. V rámci agentury poskytuje licence na základě individuálního pověření jednotlivých nositelů práv.

Kopírovat odkaz

Sociální sítě

Adresa

Čs. armády 786/20
Praha 6
160 56